Asset Publisher Asset Publisher

NOWELIZACJA USTAWY - PRAWO ŁOWIECKIE

Nadleśnictwo Sobibór  informuje, że z dniem 01.04.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 651).

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ww. ustawy, od dnia 01.04.2018 r. organem uprawnionym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód łowieckich jest organ wykonawczy gminy, właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody (wójt, burmistrz, prezydent miasta). Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych przysługuje odwołanie do ustalonej wysokości odszkodowania do nadleśniczego PGL LP, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Wniosek o szacowanie szkód powinien zawierać w szczególności:

  • Imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,
  • Wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
  • Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

 

Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół

składający się z:

 

  • Przedstawiciela gminy właściwej ze względu na  miejsce wystąpienia szkody,
  • Przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego,
  • Właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda