Asset Publisher Asset Publisher

Plan Urządzenia Lasu

Plan Urządzenia Lasu to podstawowy dokument, sporządzany dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Najbardziej obszerną częścią jest taksacyjny opis lasów (m.in. informacje takie jak skład gatunkowy drzewostanów, warunki siedliskowe, wskazania gospodarcze).

Na podstawie wyników inwentaryzacji zasobów leśnych określona jest maksymalna ilość drewna do pozyskania w danym dziesięcioleciu.

Plan naszego Nadleśnictwa zawiera szczegółowe informacje o aktualnym stanie lasu oraz określa formę i zakres prowadzenia gospodarki leśnej na całe dziesięciolecie. Obecnie Nadleśnictwo Sobibór posiada Plan Urządzenia Lasu na lata 2007-2016, zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska DLOPiK-L-lp-611-45/07 z 27.06.2007r. W tym dokumencie określa się maksymalną możliwą do pozyskania miąższość drewna w dziesięcioleciu, ustaloną szczegółowo na podstawie wyników inwentaryzacji zasobów leśnych oraz inne zadania gospodarcze a także zalecenia z zakresu ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody. Nasz PUL posiada prognozę oddziaływania na środowisko wykonaną w 2010 roku.