Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu to nauka, która obejmuje reguły, metody i techniki odnawiania i pielęgnowania lasu, jak również zalesiania powierzchni nieleśnych.

Hodowla lasu ma na celu zachowanie trwałości istniejących ekosystemów leśnych oraz kształtowanie zachodzących w nich procesów odnowienia. Wszystkie zadania z zakresu hodowli wzorowane są na procesach naturalnych i umożliwiają zachowanie wysokiej produktywności lasów oraz wypełnienie wszystkich ich funkcji: ochronnych, społecznych i gospodarczych.

Po wycięciu drzewostanu dojrzałego porządkuje się powierzchnię pozrębową    i planuje jej odnowienie: wykorzystuje się odnowienie naturalne (samosiew lub odnowienie z odrostów), bądź sztuczne (siew lub sadzonki drzew wyprodukowane na szkółkach leśnych).

Leśnicy dbają o odpowiedni skład gatunkowy młodego pokolenia lasu poprzez dobór właściwych gatunków drzew do wymagań siedliska leśnego. W przypadku odnowienia sztucznego pożądane jest zwiększanie różnorodności gatunkowej i biologicznej uprawy (m.in. poprzez wprowadzanie gatunków drzew atrakcyjnych dla zwierząt oraz włączenie do odnowienia niewielkich fragmentów samosiewów).

 Na szkółce leśnej Nadleśnictwa Sobibór produkuje się sadzonki gatunków drzew leśnych dostosowanych do dominujących na naszym terenie siedlisk borowych. W ciągu roku w Nadleśnictwie Sobibór odnawia się około 80 ha lasu (najczęściej przy wykorzystaniu sosny, brzozy, świerka i modrzewia).

Po założeniu upraw stosuje się zabiegi pielęgnacyjne, które mają na celu polepszenie jakości przyszłych drzewostanów. W ramach pielęgnacji młodych lasów leśnicy przeprowadzają 2 typy zabiegów: czyszczenia wczesne oraz czyszczenia późne.

Pierwszy z wymienionych zabiegów polega na przerzedzaniu przegęszczonych samosiewów, usuwaniu drzewek osłabionych i roślinności konkurencyjnej.    Po zwarciu drzewek (zetknięciu się koron) przeprowadza się m.in. przerzedzenia zbyt gęstych partii młodników oraz kontynuuje się zadania selekcji drzew (czyszczenia późne).

Na terenie Nadleśnictwa Sobibór wykonano w ostatnim dziesięcioleciu czyszczenia wczesne na powierzchni niemalże 1600 ha, natomiast czyszczeniami późnymi objęto obszar 1300 ha.

W starszych drzewostanach wykonuje się cykliczne zabiegi polegające na poprawie warunków wzrostu tzw. drzew dorodnych (trzebieże wczesne i późne). Na powierzchni drzewostanu pozostawia się drzewa najlepsze jakościowo, zdrowe i charakteryzujące się dobrym przyrostem wysokości, które to będą stanowiły bazę surowcową dla Nadleśnictwa po osiągnieciu przez drzewostany wieku gotowości do wyrębu.

Aktualnie obowiązujące zasady hodowli lasu są załącznikiem do Zarządzenia nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011r.     i obowiązują w Lasach Państwowych od dnia 1 stycznia 2012r.