Wydawca treści Wydawca treści

nasze lasy

Cele i zasady trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.


Zasoby i walory środowiska leśnego, dobry stan zdrowotny i sanitarny lasu, właściwe prowadzona gospodarka leśna, stanowią solidną podstawę do prowadzenia w nadleśnictwie i promowania wśród społeczeństwa racjonalnej, nowoczesnej gospodarki zasobami leśnymi, zgodnie z zasadami ekorozwoju.
Najcenniejsze walory przyrodnicze obszaru Nadleśnictwa zostały objęte ochroną w postaci: parku krajobrazowego, istniejących rezerwatów przyrody, pomników przyrody, stref ochronnych wokół miejsc bytowania i rozrodu zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, użytki ekologiczne,obszary natury 2000, szczególne formy ochrony.
Główne założenia gospodarki leśnej w nadleśnictwie to w szczególności:
• racjonalne wykorzystanie zasobów leśnych (przyjęcie optymalnego etatu użytkowania i wskaźnika intensywności cięć pielęgnacyjnych, umożliwiające realizację celów hodowlanych),
• budowa drzewostanów w kierunku zwiększenia zgodności biocenoz leśnych z siedliskiem (przyjęcie w planowaniu hodowlanym zróżnicowanych typów gospodarczych dostosowanych do różnorodności warunków siedliskowych, zaplanowanie cięć rębnych, podsadzeń i odnowień, sukcesji naturalnej, cięć pielęgnacyjnych),
• zwiększenie bioróżnorodności środowiska leśnego oraz odporności biologicznej lasów (pozostawianie kęp drzew starszych, tworzenie remiz śródleśnych, kształtowanie strefy ekotonowej wzdłuż dróg, cieków wodnych, obrzeży lasów),
• preferowanie biologicznych, fizycznych i mechanicznych metod ograniczenia liczebności szkodników lasów z punktu widzenia gospodarki leśnej (stałe kontrole występowania potencjalnych szkodliwych owadów),
• racjonalne gospodarowanie zasobami zwierząt łownych (kształtowanie liczebności, struktury wiekowej i płciowej zwierząt łownych, celem ograniczenia szkód),
• utrzymanie i ochrona zasobów wodnych (utrzymanie oraz odtwarzanie zbiorników i cieków wodnych dla zwiększenia retencyjności, poprawy witalności i zabezpieczenia przeciwpożarowego ekosystemów leśnych (zachowanie w stanie naturalnym śródleśnych bagien, zadrzewień brzegów rzek i zbiorników, zachowanie olsów w dolinach rzecznych),
• prowadzenie wszechstronnej akcji edukacyjnej wśród społeczeństwa, promocja zasad nowoczesnej gospodarki leśnej i ochrony lasów oraz utrzymanie i rozbudowa infrastruktury turystycznej.