Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo to planowe gospodarowanie zwierzyną zgodnie z potrzebami gospodarki narodowej  i wymogami ochrony przyrody. Podstawowymi działami łowiectwa są: hodowla, ochrona i pozyskanie zwierzyny, realizowane zgodnie z prawem i etyką łowiecką.


Nadleśnictwo bezpośrednio nie prowadzi, gospodarki łowieckiej. Ta działalność prowadzona jest przez koła łowieckie, które od nadleśnictwa dzierżawią tzw. obwody łowieckie. Teren nadleśnictwa podzielony jest 11 obwodów łowieckich.

 Głównymi zadaniami łowiectwa są ochrona zwierzyny i prawidłowe gospodarowanie jej zasobami.

Ochrona zwierząt łownych realizowana jest m.in. poprzez polepszanie warunków bytowania zwierzyny i zwalczanie kłusownictwa. Z kolei właściwa gospodarka łowiecka gwarantuje utrzymanie właściwej liczebności zwierząt łownych i zachowanie równowagi w środowisku przyrodniczym.

Na terenie Nadleśnictwa  Sobibór w ramach corocznych inwentaryzacji obserwujemy populacje: jelenia europejskiego, sarny i dzika (zwierzyny grubej) oraz wiele gatunków zwierzyny drobnej.

Pracownicy Służby Leśnej coraz częściej stwierdzają obecność wilków na terenie Nadleśnictwa oraz stwierdzają odbudowanie się populacji łosia i bobra europejskiego.

Oferta łowiecka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych: http://www.lublin.lasy.gov.pl/lowiectwo#.V9WdcvmqkUc