Monitoring gospodarki leśnej Monitoring gospodarki leśnej

Monitoring gospodarki leśnej, wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2016 r.
(według stanu na 31.12.2016r.)

 

a)    zapas grubizny brutto - 6,5 tys. m3

b)    powierzchnia odnowień i zalesień - 128,01 ha

c)    powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku (w ha),

 

Powierzchnia leśna wg gatunków panujących

ha

Sosna

14 010

Modrzew

34

Świerk

31

Dąb

621

Brzoza

1680

Olcha

2445

Topola

6

Osika

12

Jawor/Klon

1

Jesion

9

Grab/Buk

46

Akacja/Lipa

2

Powierzchnia lasów wg klas wieku

ha

I kl.

1348

II kl.

2390

III kl.

6551

IV kl.

4699

V kl.

2730

VI kl.

516

VII kl.

104

VIII kl.

36

KO, KDO

523

 

d)    pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych

- nasion – 1123 kg,

- zwierzyny – 0 szt.,

- stroiszu – 0 mp,

- choinek – 0 szt.,

e)    produkcja sadzonek  - 1 058 tys szt.,

f)     ogólna powierzchnia szkód powodowanych przez czynniki abiotyczne – 97,95 ha,

g)    powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów – 0,00 ha,

i)     ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków – 37 szt.

j)     ogólna powierzchnia lasów o szczególnych wartościach ochronnych – HCVF w rozbiciu na poszczególne komponenty:

- obszary chronione w rezerwatach – 1699,98 ha

- obszary chronione w parkach krajobrazowych – 9277,15 ha

- ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 1687,36 ha

- kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej,   makroregionalnej lub globalnej – brak

- ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej – 462,98 ha

- ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – 167,85 ha

- lasy wodochronne – 6178,22 ha

- lasy glebochronne – 431,56 ha

- lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności – 86,38 ha

- ekosystemy referencyjne    – 2047,93 ha

k)    koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 9 738 tyś zł.

l)     pozyskanie drewna ogółem  - 78, 79 tyś. m3

ł)     wielkość zatrudnienia ogółem - 50 etatów