Wydawca treści Wydawca treści

lasy inne

Procedura pozyskania drewna związanego z wykonaniem zabiegów hodowlanych na działkach współwłasnych ze Skarbem Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Sobibór

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sobibór w związku z przejęciem w latach 2012-2014 w zarząd gruntów leśnych Skarbu Państwa min. stanowiących współwłasność z innymi podmiotami informuje o procedurze pozyskania drewna związanego z wykonaniem zabiegów hodowlanych na działkach współwłasnych i wydania zainteresowanym świadectwa legalności przez starostwo powiatowe na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zainteresowany współwłaściciel informuje pisemnie Nadleśnictwo Sobibór o zamiarze pozyskania drewna, w przypadku działki współwłasnej z innymi współwłaścicielami dołącza zgodę pozostałych współwłaścicieli. Informacja powinna zawierać numer działki i miejsce jej położenia, dane kontaktowe w tym nr telefonu. Po udzieleniu zgody przez nadleśnictwo na pozyskanie drewna zainteresowany składa do Starostwa Powiatowego wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew. Po wyznaczeniu drzew do usunięcia na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów przez osobę działającą z upoważnienia starosty zainteresowany może przystąpić do wykonania wycinki drzew. Właściwy miejscowo leśniczy Nadleśnictwa Sobibór skontaktuje się telefonicznie z zainteresowanym współwłaścicielem w celu ustalenia terminu dokonania odbiórki przy pniu pozyskanego drewna, najlepiej w obecności osoby działającej z upoważnienia starosty, która będzie dokonywała odbiórki drewna niestanowiącego własności Skarbu Państwa i wystawiała na to drewno Świadectwo pozyskania drewna. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska znajdującej się na stronie internetowej www.mos.gov.pl w lasach Skarbu Państwa będących we współwłasności nie obowiązuje wystawianie świadectwa legalności pozyskania drewna. W związku z powyższym na drewno stanowiące udział Skarbu Państwa dokument legalizujący wystawi Nadleśnictwo Sobibór po wpłaceniu przez zainteresowanego współwłaściciela kwoty odpowiadającej wartości udziału Skarbu Państwa w wyciętym drewnie zgodnie z aktualnym cennikiem detalicznym obowiązującym w Nadleśnictwie Sobibór pomniejszoną o koszty pozyskania i zrywki drewna. Na pozostałą część drewna niestanowiącego własności Skarbu Państwa wystawiane jest Świadectwo legalności pozyskania drewna przez osobę działającą z upoważnienia Starosty. Dla zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa naszym zdaniem Świadectwo legalności drewna powinno zostać wydane zainteresowanej osobie po okazaniu dokumentu zakupu wystawionego przez nadleśnictwo za udział Skarbu Państwa.