Wydawca treści Wydawca treści

natura 2000

Zgodnie z wprowadzeniem w życie dyrektyw unijnych  (Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody powstały nowe formy ochrony przyrody zw. obszarami NATURA 2000.

            Program Natura 2000 ma na celu wytypować obszary o najwyższych walorach przyrodniczych. Pod względem ornitologicznym Lubelszczyzna jest jednym z najciekawszych regionów w Polsce.

            W tabeli 1 zestawiono najważniejsze informacje dotyczące NATURY 2000, przedstawiono również krótką charakterystykę.

Tabela 1. Obszary Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Sobibór

Obszar NATURA 2000

Powierzchnia
gruntów LP (łącznie ze współwłasn.) [ha]

Położenie

Charakterystyka

Dolina Środkowego Bugu

1094,27

Odcinek doliny Bugu 
między 
Włodawą na północy
 i Siedliszce na południu

Ostoja ptasia o randze europejskiej 
E 67, gdzie występuje co najmniej 7 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 10 z Polskiej Czerwonej Księgi; bogata flora roślin naczyniowych w tym gatunków rzadkich i zagrożonych w Polsce

Poleska Dolina Bugu

101,14

W dolinie rzeki Bug w rejonie
między 
Zbereżem na północy
a Siedlisze na południu

Jedna z niewielu zachowana w stanie niezmienionym dolin dużych rzek europejskich, zidentyfikowano tu 7 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG (zajmujących 70% powierzchni), bogate populacje owadów, płazów i drobnych ssaków (14 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Rady w tym 7 gatunków motyli),
Dolina jest uważana za korytarz ekologiczny o randze europejskiej

Lasy Sobiborskie

8173,97

Obejmuje trzy fragmenty
dużego kompleksu leśnego
położonego we wschodniej część
 Pojezierza
 Łęczyńsko-Włodawskiego

Stwierdzono 14 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG
(zajmujących ponad 17% powierzchni),
zachowane w bardzo dobrym stanie 
fragmenty torfowisk wysokich i przejściowych, 16 gatunków cennych ssaków, owadów i płazów z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Podpakule

9,16

Nadleśnictwo Sobibór, 
oddział 395

Zespół zarastających powyrobiskowych zbiorników o pow. ok. 0,7 ha, zajmujących płytką nieckę. Przedmiotem ochrony jest strzebla błotna (ryba z rodziny karpiowatych).

Serniawy

38

Nadleśnictwo Sobibór, 
obręb Dubeczno w oddz. 421, 422 i 429

Dobrze wykształcony grąd ze starodrzewem dębowym w wieku około 200-220 lat, najprawdopodobniej pochodzenia naturalnego. Występują tu chronione gatunki zwierząt (bocian czarny, orlik krzykliwy, muchołówka mała, muchołówka białoszyja, dzięcioł czarny, dzięcioł średni) oraz kilkanaście gatunków roślin objętych ochroną. 

Krowie bagno

242,23

Pozostałości jednego z największych niegdyś w polskiej części Polesia kompleksu torfowiskowego.

Około 50% obszaru zajmują rodzaje siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Spośród 6 zidentyfikowanych rodzajów najcenniejsze są łąki trzęślicowe. Występują tu 3 gatunki motyli z Załącznika II Dyrektywy Rady.

RAZEM

 

9416,54