Wydawca treści Wydawca treści

natura 2000

Zgodnie z wprowadzeniem w życie dyrektyw unijnych  (Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody powstały nowe formy ochrony przyrody zw. obszary NATURA 2000.

Program Natura 2000 ma na celu wytypować obszary o najwyższych walorach przyrodniczych. Pod względem ornitologicznym Lubelszczyzna jest jednym z najciekawszych regionów w Polsce.

W tabeli 1 zestawiono najważniejsze informacje dotyczące NATURY 2000, przedstawiono również krótką charakterystykę.

 

Tabela 1. Obszary Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Sobibór

Obszar NATURA 2000

Powierzchnia
[ha]

Położenie

Charakterystyka

Dolina Środkowego Bugu

1079,41

Odcinek doliny Bugu 
między 
Włodawą na północy
 i Siedliszce na południu

Ostoja ptasia o randze europejskiej 
E 67, występuje co najmniej 31 gatunków ptaków, bogata flora roślin naczyniowych w tym gatunków rzadkich i zagrożonych w Polsce

Poleska Dolina Bugu

102,57

W dolinie rzeki Bug w rejonie
między 
Zbereżem na północy
a Siedlisze na południu

Jedna z niewielu zachowana w stanie niezmienionym dolin dużych rzek europejskich, zidentyfikowano 7 rodzajów siedlisk (zajmujących 70% powierzchni), bogate populacje owadów, płazów i drobnych ssaków (14 gatunków w tym 7 gatunków motyli),
Dolina jest uważana za korytarz ekologiczny o randze europejskiej

Lasy Sobiborskie

7924,99

Obejmuje trzy fragmenty
dużego kompleksu leśnego
położonego we wschodniej część
 Pojezierza
 Łęczyńsko-Włodawskiego

Stwierdzono 14 rodzajów siedlisk 
(zajmujących 17% powierzchni),
zachowane w bardzo dobrym stanie 
fragmenty torfowisk wysokich i przejściowych, 16 gatunków cennych ssaków, owadów  i płazów

Podpakule

9,11

Nadleśnictwo Sobibór, 
oddział 395

Jedna z największych ostoi strzebli błotnej w Polsce (najrzadsza 
i najbardziej zagrożona ryba z rodziny karpiowatych), zbiornik o powierzchni 1 ha powstał w wyniku eksploatacji złóż torfu

Serniawy

38

Nadleśnictwo Sobibór, 
oddział: 421, 422, 429

Ostoja 6 gatunków ptaków oraz kilkanaście roślin objętych ochrona częściową

RAZEM

 

9154,08