Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STREFY OCHRONNE

                Na terenie Nadleśnictwa Sobibór utworzonych jest 35 stref ochrony zwierząt. Strefy powstały w miejscach ostoi,  rozrodu i regularnego przebywania żółwia błotnego (11 stref ochrony) oraz następujących gatunków ptaków: puszczyka mszarnego (4 strefy), puchacza (5 stref), bociana czarnego (12 stref) oraz orlika krzykliwego (3 strefy).

                Zgodnie z art. 60 ust. 6 Ustawy o ochronie przyrody w strefach ochrony zwierząt zabronione jest:

- przebywanie osób (z określonymi w Ustawie wyjątkami);

- wycinanie drzew i krzewów;

- dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków;

- wznoszenie obiektów, urządzeń i instalacji.

                W strefach ochrony całorocznej zwierząt zakazy obowiązują przez cały rok (nie wykonuje się w nich również prac leśnych). W strefach ochrony okresowej zakazy obowiązują w okresie lęgowym – w celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa i spokoju młodych.

       

POMNIKI PRZYRODY

                Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z 2004 roku pomnikami przyrody określa się: „…pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie".

     Na gruntach Nadleśnictwa Sobibór znajduje się 10 pomników przyrody (pojedyncze drzewa): 9 dębów szypułkowych – leśnictwa Żdżarka, Petryłów i Uhrusk oraz 1 świerk pospolity (leśnictwo Żdżarka).