Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzenia Lasu

 

Plan Urządzenia Lasu to podstawowy dokument, sporządzany dla każdego nadleśnictwa na okres10 lat. Składa się z: elaboratu, programu ochrony przyrody (POP), opisów taksacyjnych, wykazów i zestawień tabelarycznych, operatów dla poszczególnych leśnictw, materiałów kartograficznych (LMN ) oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Najbardziej obszerną i szczegółową jego częścią jest taksacyjny opis lasów, który zawiera m.in. informacje takie jak skład gatunkowy drzewostanów, warunki siedliskowe, wskazania gospodarcze -  czyli wytyczne kiedy i jakie wykonywać zabiegi hodowlane i ochroniarskie w danym fragmencie lasu.

Bardzo ciekawą bo obrazową część stanowią mapy opracowane tematycznie z zakresu obejmującego ochronę lasu i ochronę przyrody, ochronę przeciwpożarową, turystykę, nasiennictwo i selekcję, gospodarkę łowiecką czy zakres planowanych cięć.

Plan zawiera szczegółowe informacje o przeszłym i aktualnym stanie lasu. Określa formę i zakres prowadzenia gospodarki leśnej na całe dziesięciolecie.

 Obecnie Nadleśnictwo Sobibór posiada Plan Urządzenia Lasu na lata 2017-2026, zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska znak: DL-I.611.49.2017 z  dnia 21.07.2017r.