Wydawca treści Wydawca treści

użytki ekologiczne

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z 2004 roku użytkami ekologicznymi określa się: „pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania".

            W obrębie gruntów Nadleśnictwa Sobibór znajduje się 9 użytków ekologicznych, ustanowionych na podstawie Rozporządzenia Wojewody Lubelskiego nr 153 oraz nr 156 z 2002 roku. Zajmują one łącznie powierzchnię 397,86 ha i obejmują tereny: podmokłe, starorzecza, bagna, torfowiska, często porośnięte przez turzycowiska oraz roślinność szuwarową, zaroślową i krzewiastą, wśród której występują gatunki chronione i rzadkie.

Tabela 1. Użytki ekologiczne na terenie Nadleśnictwa Sobibór

Lp.

Nazwa

Położenie
(gmina; 
leśnictwo)

Powierzchnia 
[ha]

1

Skarpa Nadbużańska

Włodawa, Wola Uhruska; 
Wołczyny, Stulno

79,33

2

Dolina rzeki Tarasienki

Włodawa, Hańsk;
Żłobek, Dubnik, Dekowina, Macoszyn

70,76

3

Dolina rzeki Krzemianki

Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska;
Adamki, Żdżarka, Dekowina, Podlaski, Macoszyn

57,83

4

Adamki

Włodawa;
Adamki

6,03

5

Baranie bagno

Wola Uhruska;
Macoszyn

14,05

6

Żdżarka

Hańsk, Włodawa
Żdżarka

21,2

7

Żłobek

Włodawa;
Adamki, Dekowina

67,3

8

Luta

Włodawa;
Dekowina

78,25

9

Uroczysko Dekowina

Włodawa;
Dekowina

3,11

RAZEM

397,86