Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne

Nadleśnictwo Sobibór gospodaruje na powierzchni 22,4 tyś ha podzielone jest na 13 leśnictw.
Głównymi typami siedliskowymi nadleśnictwa są Bśw (Bór świeży) - 39,3 % i BMśw (Bór Mieszany świeży) - 17,7 %. Oba te typy zajmują łącznie 57,0 % powierzchni nadleśnictwa.
Siedliska ubogie zajmują 79,7 %, a żyzne 20,3 %.
Siedliska świeże zajmują 67,2 %, wilgotne 27,5 %, a bagienne 5,3 %.
Charakterystyczne dla nadleśnictwa są gwałtowne przejścia pomiędzy siedliskami świeżymi a silnie wilgotnymi.
Skład gatunkowy drzewostanów:
Głównymi gatunkami występującymi w drzewostanach nadleśnictwa swą:
• sosna 73,1 % pow.
• olcha 13,3 % pow.
• brzoza 9,7 % pow.
• dąb 2,6 % pow.
Pozostałe gatunki: modrzew, świerk, jesion, grab, topola, osika mają udział powierzchniowy mniejszy od jednego procenta. Należy jednak zaznaczyć, że gatunki te tworzą wartościowe domieszki wzbogacające biocenozę.
Dąb występuje w zbyt małym procencie i wchodzi w skład drzewostanów na niewielkim obszarze. Z uwagi na to oraz ze względu na dużą liczbę monokultur sosnowych na gruntach porolnych, nadleśnictwo kładzie duży nacisk na wprowadzanie dębu bezszypułkowego w podsadzeniach oraz odnowieniach. W tym celu wydzielone zostały trzy gospodarcze drzewostany nasienne tego gatunku.
Na terenie nadleśnictwa w ostatnich latach przeprowadzono kilka eksperymentów z gatunkami, które są tu poza zasięgiem występowania naturalnego:
• pozostawienie po cięciu rębnym 30 letniego buka wprowadzonego jako podszyt,
• wprowadzenie w podrost jodły (4 powierzchnie po około 0,8 ha - 1987 r.),
• wprowadzanie podsadzeń i pozostawianie podrostu świerkowego.
Najliczniej reprezentowanymi klasami wieku w nadleśnictwie są drzewostany w II-giej klasie (21-40 lat) - 32,51 % oraz III-ciej (41-60 lat) -26,65 %. Obie te klasy zajmują 59,16 % powierzchni nadleśnictwa. Powierzchniowy udział V klasy wieku i wyższych (powyżej 81 lat) stanowi zaledwie 9,57 %.